Dia-Chem Infertility kits

 

INFERTILITY

1.501 Ampli set Y Chromosome deletion UE

1.501FAM Ampli set Y Chromosome deletion UE

1.501gr Ampli set Y Chromosome gr-gr

1.502 Ampli set Y Chromosome extension

1.503 Ampli set Androgen Receptor

1.504 Ampli set FSHβ - FSHR (RFLP)

1.505 Ampli set HLA G